Pozitat e hapura për aplikim:

Pozita: Zyrtar i Auditimit të Brendshëm
Divizioni: Zyra e Auditimit të brendshëm
Data e publikimit: 31.08.2018
Afati i fundit i aplikimit: 01.10.2018
Shkarko dokumentin | Shkarko formularin për aplikim | Shkarko Deklaratën nën Betim

Vërejtje: Aplikacionet e pranuara pas datës së mbylljes nuk do të merren parasysh!