Pozitat e hapura për aplikim:

Pozita: Zëvendës Drejtor Menaxhues i KEK-ut
Divizioni: KEK
Data e publikimit: 19.02.2019
Afati i fundit i aplikimit: 11.03.2019
Shkarko dokumentin | Shkarko formularin për aplikim

Vërejtje: Aplikacionet e pranuara pas datës së mbylljes nuk do të merren parasysh!