Pozitat e hapura për aplikim:

Pozita: Shpallje Publike për pozita të lira
Divizioni: KEK
Data e publikimit: 30.11.2018
Afati i fundit i aplikimit: 14.12.2018
Shkarko dokumentin | Shkarko formularin për aplikim

Vërejtje: Aplikacionet e pranuara pas datës së mbylljes nuk do të merren parasysh!