Pozitat e hapura për aplikim:

Pozita: Manaxher i Thesarit
Divizioni: KEK
Data e publikimit: 19.04.2019
Afati i fundit i aplikimit: 03.05.2019
Shkarko dokumentin | Shkarko formularin për aplikim

Vërejtje: Aplikacionet e pranuara pas datës së mbylljes nuk do të merren parasysh!