Trajnimet nga lëmi i Mekanikës: Pneumatikë Elektro pneumatikë Hidraulikë Elektro hidraulikë Qarqet pneumatike të kontrolluar me PLC Hidraulikë proporcionale PLC - Eazy PLC - Siemens Simatic S7-300 PLC – Omron Mekanikë themelore Tornim i sipërfaqeve cilindrike Tornimi gjatësor i sipërfaqeve cilindrike Tornimi ballor i shkallëzuar Punimi i filetave në torno Tornimi i sipërfaqeve konike Programimi me CNC Frezimi i kanaleve të drejta dhe të profiluara Operimi me vinç urë Vullkanizimi i shirit të gomës Mirëmbajtja e makinave të rënda Operimi me Cilindër Operimi me lugë ngarkuese Operimi me Eskavator Operimi me makinë të kombinuar Operimi me Rrafshues Operimi me Bulldozher Trajnimet nga lëmi i Elektrikës: Bazat e elektronikës Bazat e elektroteknikës Masat elektrike mbrojtëse Instalime shtëpiake Instalime industriale Matja e madhësive jo elektrike – Senzorët Teknika e rregullimit Elektronikë energjetike niveli i parë Elektronikë energjetike niveli i dytë Ngasjet elektrike niveli parë Ngasjet elektrike niveli i dytë Makinat sinkrone Ngasja e DC motorëve përmes konvertorëve statik me rregullim automatik Komanduesi i rrymave tre trefazore Menaxhimi i pikave matëse të energjisë elektrike Operimi në trafostacione Kabllot energjetike niveli parë Kabllot energjetike niveli dytë Kabllot energjetike niveli i tretë Grupet matëse Linjat ajrore Trajnimet nga lëmi i Saldimit: Saldimi me gaz - niveli i parë Saldimi me gaz - niveli i dytë Saldimi me gaz - niveli i tretë Saldimi me hark elektrik - niveli i parë Saldimi me hark elektrik - niveli i dytë Saldimi me hark elektrik - niveli i tretë Saldimi TIG - niveli i parë Saldimi TIG - niveli i dytë Saldimi TIG - niveli i tretë Saldimi MIG/MAG – niveli i parë Saldimi MIG/MAG – niveli i dytë Saldimi MIG/MAG – niveli i tretë Saldimi me gaz i çeliqeve zjarrduruese me CrMo Saldimi me hark elektrik i çeliqeve zjarrduruese me CrMo Saldimi WIG i çeliqeve zjarrduruese me CrMo Saldimi i çeliqeve jo korroduese CrNi Trajnimet nga lëmi i Teknologjisë së Informacionit: MS Windows 7 MS Word 2010 MS Excel 2010 Informacionet dhe komunikimi Power Point 2010 MS Access 2010 MS Project 2010 Auto CAD 2D Auto CAD 3D Trajnimet nga lëmi i Menaxhimit dhe Administrimit: Administrimi i punëve në zyrë Menaxhimi i kohës Aftësitë e raportimit Ndërtimi i ekipit Aftësitë e komunikimit Menaxhimi i projekteve Trajnimet nga lëmi i Sigurisë në punë: Ndihma e parë SI & MKZ Siguria industriale në elektrik Siguria industriale në saldim Siguria industriale në mekanikë Laboratoret: Laboratori i Mekanikes Laboratori i Elektrikes Laboratori i Saldimit Laboratori i Teknologjia Informative Salla i Menaxhimit dhe administrimit Laboratori i Siguria në punë