Trajnimet nga lëmi i Mekanikës:

Pneumatikë
Elektro pneumatikë
Hidraulikë
Elektro hidraulikë
Qarqet pneumatike të kontrolluar me PLC
Hidraulikë proporcionale
PLC – Eazy
PLC – Siemens Simatic S7-300
PLC – Omron
Mekanikë themelore
Tornim i sipërfaqeve cilindrike
Tornimi gjatësor i sipërfaqeve cilindrike
Tornimi ballor i shkallëzuar
Punimi i filetave në torno
Tornimi i sipërfaqeve konike
Programimi me CNC
Frezimi i kanaleve të drejta dhe të profiluara
Operimi me vinç urë
Vullkanizimi i shirit të gomës
Mirëmbajtja e makinave të rënda
Operimi me Cilindër
Operimi me lugë ngarkuese
Operimi me Eskavator
Operimi me makinë të kombinuar
Operimi me Rrafshues
Operimi me Bulldozher

Trajnimet nga lëmi i Elektrikës:

Bazat e elektronikës
Bazat e elektroteknikës
Masat elektrike mbrojtëse
Instalime shtëpiake
Instalime industriale
Matja e madhësive jo elektrike – Senzorët
Teknika e rregullimit
Elektronikë energjetike niveli i parë
Elektronikë energjetike niveli i dytë
Ngasjet elektrike niveli parë
Ngasjet elektrike niveli i dytë
Makinat sinkrone
Ngasja e DC motorëve përmes konvertorëve statik me rregullim automatik
Komanduesi i rrymave tre trefazore
Menaxhimi i pikave matëse të energjisë elektrike
Operimi në trafostacione
Kabllot energjetike niveli parë
Kabllot energjetike niveli dytë
Kabllot energjetike niveli i tretë
Grupet matëse
Linjat ajrore

Trajnimet nga lëmi i Saldimit:

Saldimi me gaz – niveli i parë
Saldimi me gaz – niveli i dytë
Saldimi me gaz – niveli i tretë
Saldimi me hark elektrik – niveli i parë
Saldimi me hark elektrik – niveli i dytë
Saldimi me hark elektrik – niveli i tretë
Saldimi TIG – niveli i parë
Saldimi TIG – niveli i dytë
Saldimi TIG – niveli i tretë
Saldimi MIG/MAG – niveli i parë
Saldimi MIG/MAG – niveli i dytë
Saldimi MIG/MAG – niveli i tretë
Saldimi me gaz i çeliqeve zjarrduruese me CrMo
Saldimi me hark elektrik i çeliqeve zjarrduruese me CrMo
Saldimi WIG i çeliqeve zjarrduruese me CrMo
Saldimi i çeliqeve jo korroduese CrNi

Trajnimet nga lëmi i Teknologjisë së Informacionit:

MS Windows 7
MS Word 2010
MS Excel 2010
Informacionet dhe komunikimi
Power Point 2010
MS Access 2010
MS Project 2010
Auto CAD 2D
Auto CAD 3D

Trajnimet nga lëmi i Menaxhimit dhe Administrimit:

Administrimi i punëve në zyrë
Menaxhimi i kohës
Aftësitë e raportimit
Ndërtimi i ekipit
Aftësitë e komunikimit
Menaxhimi i projekteve

Trajnimet nga lëmi i Sigurisë në punë:

Ndihma e parë
SI & MKZ
Siguria industriale në elektrik
Siguria industriale në saldim
Siguria industriale në mekanikë

Laboratoret:

Laboratori i Mekanikes
Laboratori i Elektrikes
Laboratori i Saldimit
Laboratori i Teknologjia Informative
Salla i Menaxhimit dhe administrimit
Laboratori i Siguria në punë