Gjatë vitit 2019 janë prodhuar rreth 5.5 milion MWh energji elektrike ne Termocentralet e KEK-ut

Në TC “Kosova –A" gjatë vitit 2019 janë prodhuar rreth 2.1 milion MWh energji elektrike

Në TC “Kosova-B” gjatë vitit 2019 janë prodhuar rreth 3.3 milion MWh energji elektrike

Gjatë vitit 2018-2019 gjithashtu janë prodhuar rreth 455 mijë MW/h Energji termike për ngrohjen e qytetarëve të vendit

Divizioni i Prodhimit të Qymyrit gjatë vitit 2019 ka prodhuar rreth 8.1 milion ton qymyr dhe ka larguar rreth 11.1 milion m3 djerrinë

Novosti