Gjatë vitit 2017 janë prodhuar mbi 5 milion MWh energji elektrike në Termocentralet e KEK-ut

Mbi 2 milion MWh energji elektrike janë prodhuar në TC "Kosova A" gjatë vitit 2017

Në TC "Kosova B" gjatë vitit 2017 janë prodhuar mbi 3.3 milion MWh energji elektrike

Gjatë vitit 2017 janë prodhuar mbi 5 milion MWh energji elektrike në Termocentralet e KEK-ut

Divizioni i Prodhimit të Qymyrit gjatë vitit 2017 ka arritur të prodhojë rreth 8 milion ton qymyr dhe të largojë 4 milion m3 djerrinë

Novosti