Misioni
Misioni i KEK-ut është që të krijojë prodhim të qëndrueshëm të energjisë elektike si prodhuesi më i madh në Kosovë, të bazuar në kosto me qëllim të mbajtjes së qëndrueshmërisë financiare dhe të zhvillimit, duke avancuar kushtet për mjedis, siguri dhe shëndet, mirëmbajtje efektive të aseteve të kompanisë, si dhe transparencë dhe sjellje profesionale dhe etike.
Vizioni
Të pranohet nga publiku i gjërë dhe palët tregtare se kompania menaxhohet sipas praktikave më të mira ndër kombëtare për ofrim të shërbimeve të mira, të besueshme dhe konkurruese.