qendraRreth Historiku i Qendrës së Trajnimit Si ditë zyrtare e fillimit të punës së Qendrës së Trajnimit konsiderohet data 23 Maj 2005. Ndërtimi i Qendrës së Trajnimit e po ashtu pajisja e zyrave, laboratorëve dhe punëtorive është financuar nga burimet vetanake të KEK-ut dhe Agjencisë Europiane për Rindërtim. Themelimi i Qendrës së Trajnimit ka lindur si nevojë për aftësimin e punëtorëve të KEK-ut për një kualifikim plotësues nga pikëpamja praktike orientuese dhe inovative me qëllim që të kontribuoj në kualifkimin e personelit të kompanisë. Vizioni Krijimi i një Qendre profesionale e cila do të ofrojë kualifikime profesionale për të gjithë qytetarët e Kosovës me qëllim të integrimit në tregun lokal, rajonal dhe global. Misioni Aftësimi dhe inspirimi për të gjithë pjesëmarrësit në trajnim në arritjen e objektivave profesional dhe të karrierës, si qytetar të përgjegjshëm, profesionist të kualifikuar, të cilët kontribojnë me ndershmëri në përmirësimin e jetës së komunitetit, vendit dhe rajonit të tyre. Adresa Qendra e Trajnimit – KEK sha Rr. Vëllezërit Gërvalla 15000 Obiliq