Mekanikë

Kandidatët do te përfitojnë njohuri dhe shkathtësi në: mekanikë themelore, operim me makina shpuese, operim me torno, operim me makinë frezuese, pneumatikë, elektropneumatikë, hidraulikë, elektrohidraulikë, PLC, Vullkanizim te shiritave transportues, operim me ekskavator, operim me makina të rënda. Më tepër


Elektrikë

Kandidatët e orientuar në Lëmin e Elektrikes në Qendrën e trajnimit - KEK, do te përfitojnë njohuri dhe shkathtësi në: bazat e elektrikes dhe elektronikës, masat mbrojtëse elektrike, teknik te rregullimit, matje te madhësive jo elektrike - senzoret, elektronike energjetike, ngasjeve elektrike, makinave sinkrone dhe asinkrone, komandimin e rrymave trefazore, menaxhimin e pikave matëse te energjisë, operimet ne trafostacione dhe kabllot energjetike. Më tepër


Saldim

Kandidatët e orientuar në Lëmin e Saldimit në Qendrën e trajnimit - KEK, do te përfitojnë njohuri dhe shkathtësi në: saldim me hark elektrik, saldim me TIG, saldim me MAG, saldim me gaz, saldim i çeliqeve zjarrduruese, saldim i çeliqeve jo koroduese, dhe ateste të saldimit. Më tepër


Teknologji Informative

Kandidatët e orientuar në Lëmin e Teknologjisë Informative në Qendrën e trajnimit - KEK, do te përfitojnë njohuri dhe shkathtësi në: Bazat e TIK-ut, MS Windows 7 , Word 2010, Excel 2010, Access 2010, Power point 2010, Outlook 2010, MS Project, Auto CAD 2D, Auto CAD 3D, si dhe teste për çdo modul të platformës ECDL. Më tepër


Siguria në punë

Kandidatët e orientuar në Lëmin e Sigurisë në punë në Qendrën e trajnimit - KEK, do te përfitojnë njohuri dhe shkathtësi në: Siguri industriale dhe mbrojtje nga zjarri dhe ofrimin e ndihmës së parë në vendin e punës deri te vije ndihma e shpejtë ose pacienti te dërgohet ne spital. Më tepër


Menaxhim dhe administrim

Kandidatët e orientuar në Lëmin e Menaxhimit dhe administrimit në Qendrën e trajnimit - KEK, do te përfitojnë njohuri dhe shkathtësi në: planifikimin e punëve ne zyrë, menaxhimin e kohës, ndërtimin e ekipit, Aftësinë e raportimit, Aftësinë e komunikimit dhe menaxhimin e projekteve. Më tepër