ndikiminemjedis  
RAPORT I GJENDJES MJEDISORE NË KEK PËR VITIN 2018
RAPORT I GJENDJES MJEDISORE NË KEK PËR VITIN 2017
RAPORT I GJENDJES MJEDISORE NË KEK PËR VITIN 2016
RAPORT I GJENDJES MJEDISORE NË KEK PËR VITIN 2015
RAPORT I GJENDJES MJEDISORE NË KEK PËR VITIN 2014
RAPORT I VLERËSIMIT TË NDIKIMIT NË MJEDIS - Departamenti i Serviseve Separacioni A
RAPORT I VLERËSIMIT TË NDIKIMIT NË MJEDIS - Departamenti i Serviseve Separacioni B
Gjendja mjedisore në KEK për vitin 2013
Vlerësim i pavarur i Ndikimit në Mjedis (VNM) për Projektin e trajtimit të mbetjeve kimike në zonën e ish-impiantit të Gazifikimit