Qendra e trajnimit – KEK është e certifikuar për Menaxhimin e Cilësisë në bazë të standardit ISO 9001:2008 për Menaxhimin e cilësisë nga kompania BUREAU VITAS.

ISO9001: 2008 – Standardi për Menaxhimin e Cilësisë

• MC – 4220 – Manuali i cilësisë
• PM – Procedurat mandatare
• PO – Procedurat Operative
• UP – Udhëzimi i punës
• DT – Dokumentet
• F – Formularet/ Regjistrimet

Akreditimi dhe validimi i kualifikimeve nga AKK-Autoriteti Kombetar i kualifikimeve

• Instalues Elektrik (Niveli IV)
• Metalpunues – Saldim (Niveli IV), Tornim (Niveli III), Frezim (Niveli III), Shpim (Niveli III), Prerje (Niveli III)
• Teknologji informative dhe te komunikimit (Niveli II)

Qendra e trajnimit-KEK është në procese te ri-akreditimit për te gjitha kualifikimet qe ka skaduar afati i kualifikimit dhe validimi i kualifikimeve.