Qendra e trajnimit – KEK është e certifikuar për Menaxhimin e Cilësisë në bazë të standardit ISO 9001:2008 për Menaxhimin e cilësisë nga kompania BUREAU VITAS. ISO9001: 2008 – Standardi për Menaxhimin e Cilësisë • MC - 4220 - Manuali i cilësisë • PM - Procedurat mandatare • PO - Procedurat Operative • UP - Udhëzimi i punës • DT - Dokumentet • F – Formularet/ Regjistrimet Akreditimi dhe validimi i kualifikimeve nga AKK-Autoriteti Kombetar i kualifikimeve • Instalues Elektrik (Niveli IV) • Metalpunues - Saldim (Niveli IV), Tornim (Niveli III), Frezim (Niveli III), Shpim (Niveli III), Prerje (Niveli III) • Teknologji informative dhe te komunikimit (Niveli II) Qendra e trajnimit-KEK është në procese te ri-akreditimit për te gjitha kualifikimet qe ka skaduar afati i kualifikimit dhe validimi i kualifikimeve.