Aktivitetet e qendrës se trajnimit menaxhohen ne bazë te dokumentacionit qe përmban SMC (Sistemi i menaxhimit te cilësisë) sipas standardit ISO 9001:2015, e certifikuar nga kompania BUREAU VITAS me certifikatë të: UKAS - it

Hirarkia e dokumentacionit: ISO9001: 2015 – Standardi për Menaxhimin e Cilësisë • MC - 4220 - Manuali i cilësisë,
• PM - Procedurat mandatarë,
• PO - Procedurat Operative,
• UP - Udhëzimi i punës,
• DT – Dokumentet,
• F – Formularet/ Rexhistrimet.

Sipas kërkesave te AKK sistemi i menaxhimit te cilësisë behet edhe me raportin e vetëvlerësimit për çdo vit ne përfundim te vitit te pergaditur nga stafi i qendrës se trajnimit.