KEK_Rregullore_mbi_pergjegjesine_disiplinore_materiale2023
Kodi_i_Punes
STATUTI I ZYRËS SË AUDITIMIT TË BRENDSHËM_ KEK DT.30.08.2021
Statuti i komisionit te auditimit ne KEK 2021
Politikat Standarte te Operimit per KAB te KEK-ut
210315_Rregullore per vleresimin e provizioneve_ZYRTAR_ALL
210315_Procedura per testimin e aseteve per demtim_ZYRTAR_ALL
200317_KEK_Rregullore dhe procedura për administrimin e rreziqeve_ALL
200317_KEK_Procedura e zhvleresimit te inventarit_ALL
200317_KEK_Procedura e provizionimit te lloagrive te arketueshme_ALL
2015_Rregullore_per_Vendet_me_RrezatimRadioaktiv_2014_ZYRTAR
2015_Rregullore_per_MbrojtjeKunderZjarrit_2014_ZYRTAR
2015_Rregullore_e_Aftesimit_per_Pune_te_Sigurt_2014_ZYRTAR
2015_Rreg_Displinore_Plotesuar Shtator_ZYRTAR
2015_Rregullore_per_pergj_disiplinore_ZYRTAR
2015_Kodi_i_Punes_Maj2015_ZYRTAR
2015_Kodi i Sjelljes dhe Etikes_Maj 2015_ZYRTAR
2009_Rregulloret_ByLaws_Zyrtar
2009_Kodi_Qeveris_Korp_Zyrtar