Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të pavarur 2017
Raportet për pasqyrat e audituara për vitin 2016
Raportet për pasqyrat e audituara për vitin 2015
Raportet për pasqyrat e audituara financiare për vitin 2014
Raportet për pasqyrat e audituara financiare për vitin 2013
Raportet për pasqyrat e audituara financiare për vitin 2012
Raportet për pasqyrat e audituara financiare për vitin 2011
Raportet për pasqyrat e audituara financiare për vitin 2009
KEK -Raporti i auditorit te pavarur dhe PF per fund vitin 31-Dhjetor 2009 (30.09.2010)
Raportet për pasqyrat e audituara financiare për vitin 2008
KEK -2003 IFRS Pasqyrat financiare
KEK - 2002 IFRS Pasqyra financiare