Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të pavarur 2022
RSM raporti i auditorit pasyrat financiare 31 dhjetor 2021 shqip
Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të pavarur KEK ShA 2020
KEK sh.a Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit te pavarur për vitin që përfundon me 31 Dhjetor 2019
Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të pavarur 2018
Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të pavarur 2017
Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të pavarur 2016
Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të pavarur 2015
Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të pavarur 2014
Raportet për pasqyrat e audituara financiare për vitin 2013
Raportet për pasqyrat e audituara financiare për vitin 2012
Raportet për pasqyrat e audituara financiare për vitin 2011
Raportet për pasqyrat e audituara financiare për vitin 2009
KEK -Raporti i auditorit te pavarur dhe PF per fund vitin 31-Dhjetor 2009 (30.09.2010)
Raportet për pasqyrat e audituara financiare për vitin 2008
KEK -2003 IFRS Pasqyrat financiare
KEK - 2002 IFRS Pasqyra financiare