Pozitat e hapura për aplikim:

Pozita:
Divizioni: KEK
Data e publikimit: 14.09.2020
Afati i fundit i aplikimit: 28.09.2020
Shkarko dokumentin | Shkarko formularin për aplikim

Vërejtje: Aplikacionet e pranuara pas datës së mbylljes nuk do të merren parasysh!