Pozitat e hapura për aplikim:

Pozita: KRYESHEF EKZEKUTIV
Divizioni: KEK
Data e publikimit: 12.05.2020
Afati i fundit i aplikimit: 12.06.2020
Shkarko dokumentin | Shkarko formularin për aplikim | Shkarko Deklaratën nën Betim

Vërejtje: Aplikacionet e pranuara pas datës së mbylljes nuk do të merren parasysh!