Pozitat e hapura për aplikim: Vërejtje: Aplikacionet e pranuara pas datës së mbylljes nuk do të merren parasysh!
Pozita nr.1 Teknik i Makinerisë është Shpallur për Divizionin e TCA