Metodologjia e përcaktimit të ngarkesave për gjeneratorët e rregulluar
Vendimi për metodologjinë e përcaktimit të ngarkesave për gjeneratorët e rregulluar
Vendim i ZRRE për çmimet e rregulluara të KEK-Gjenerimit
Vendimi V_720_2015 i ZRRE për çmimet e rregulluara për TCA dhe TCB
Ngarkesat e Gjenerimit, që do të zbatohen nga data 1 prill 2013