Korporata Energjetike e Kosovës (KEK sh. a.) njofton komunitetin përreth fushës së operimeve dhe opinionin e përgjithshëm se përvetësimi i tokës për nevoja xehetare (përmes Zhvendosjes/Shpronësimit) nga KEK bëhet vetëm bazuar në Planin Kryesor Xehetar dhe në legjislacionin në fuqi, përfshirë Kornizën e Politikave të Zhvendosjes (KPZH), Ligjin për Shpronësimin e Pronës së Paluajtshme në Kosovë dhe Ligjin për Miniera dhe Minerale (LMM).
Prandaj, sa i përket përvetësimit të tokave dhe zgjerimit të minierave (për arsye të tjera, që nuk janë në përputhje me Planin Kryesor Xehetar, dhe plane tjera operative është përtej kompetencave dhe interesit të KEK.