KEK-SHM-20-001-811 Njoftim per Dhenie te Kontrates per Shitje
Planifikimi i Prokurimit 2022
Planifikimi i Prokurimit 2021
Planifikimi i Prokurimit 2020
Planifikimi i Prokurimit 2019