PËRMES KESAJ OFERTE I FTOJMË TË GJITHE OPERATORËT EKONOMIK TË INTERESUAR PËR OFERTIM TË SHERBIMEVE SI VIJON:
• Transporti i qymyrit të njomë -10 t për kamion
• Ngarkesa për kamion qymyr -10 ton.
Operatorët Ekonomik të interesuar për ofertim të këtyre shërbimeve duhet të plotësojnë kriteret e cekura në vijim:
-Licencë për transport rrugor të mallrave
-Pajisje për pastrimin e terrenit -një Bulduzer
-Pajisje për ngarkesë të Qymyrit -tre lipkera
-Lugë ngarkuese për pastrimin e masave të pluhurit dhe rrugës-një
-Kamiona tre-boshtorë me kapacitet jo më pak se 10 tona minimum 25 kamionë
Afati i kryerjes së punëve nga dita e fillimit është 60 ditë kalendarike.
OE duhet të dorëzojnë ofertat e tyre më së largu deri me datë 18.10.2022 në ora 13:00 h në Arkivën e KEK-ut, rruga Nena Terezë, nr. 36, (ndërtesa e Toskanës), Prishtine Hapja publike e ofertave bëhet me datë: 18.10.2022 në ora 13:.30 në Zyrën Ekzekutive te Prokurimit

Nr Transporti i Qymyrit Njësia matëse Çmimi/t Shuma / Vlerat TVSH Vlera totale
1 Transporti i Qymyrit për 1 km km
2 Ngarkesa për 1 kamion (qymyr) ton
Total (1+2)


Çmimi i transportit kalkulohet në km -i shtohet çmimi i ngarkesës.
Kriter i dhënies se kontratës është çmimi me i ulet
Çmimi tavan për ngarkese është: 30.00 €
Çmimi tavan për transport ne km është: 2.40 €
Para nënshkrimit të kontratës Operatori Ekonomik fitues duhet të dorëzojë:
• Vërtetimin e lëshuar nga Administrata Tatimore se operatori ekonomik në fjalë nuk është delikuent (shkelës) në pagesën e tatimeve.

Shkarko dokumentin FTESË PËR OFERTË