KEK:Komiteti i Auditimit me rekomandime të qarta

Me datë: 24. 08.2021, Komisioni i Auditimit (KA) të KEK-sh.a, ka mbajtur mbledhjen e rregullt të punës ku sipas agjendës u shqyrtuan dhe miratuan disa akte nënligjore të obliguara sipas legjislacionit në fuqi, e që ishte konstatuar se të njëjtat kishin munguar deri më tani. Në këtë takim gjithashtu u diskutua edhe për raportin dhe të gjeturat e Auditimit të brendshëm për periudhën tre mujore Qershor-Gusht.
Komisioni i auditimit u njoftua me raportin e Zyrës së Auditimit të KEK-sh.a.i cili përfshin të gjeturat si në vijim:
Gjatë kësaj periudhe 3 mujore janë kryer 4 Auditime të rregullta të parapara me plan si dhe 3 auditime me kërkesë të KA si dhe janë dhënë 37 rekomandime për përmirësim procesi.
Gjithashtu për shkak të të gjeturave nga auditori i brendshëm janë dhënë edhe 8 rekomandime për inicimin e procedurave disiplinore për zyrtarë të caktuar për të cilët ka pasur të gjetura dhe dyshime të bazuara se nuk kanë vepruar sipas rregulloreve dhe procedurave në fuqi.
Në këtë drejtim, komisioni i Auditimit u njoftua se për disa raste janë njoftuar edhe organet e jashtme si Prokuroria e Shtetit dhe Policia e Kosovës për raste te veçanta sikurse shitja e thëngjillit e konstatuar në kundërshtim me procedura të prokurimit dhe e përcjellë me dyshime për keqpërdorim për çka edhe kanë filluar procedura disiplinore ndaj zyrtareve përgjegjës.
Komisioni i Auditimit pret nga Prokuroria veprimin dhe reagimin e tyre të shpejt dhe konform ligjit me qëllim të vendosjes para përgjegjësisë personave që dyshohen se kanë shpërdorur pozitën, e krejt kjo me qëllim të parandalimit të keqpërdorimeve të mëtutjeshme në KEK-sha.
Ndërsa menaxhmentin e inkurajon për implementimin rekomandimeve të auditimit të brendshëm për përmirësim procesi.