Nē Konferencësn e II të Komitetit Nacional CIGRE Kosovë, z. Erdoan Zasella, Menaxheri i BRE-ve. para tē pranishēmve në pjesën e dytë prezantoi Projektin pēr vlerësimin për ripërdorim të tokave të KEK-ut, projekt ky i realizuar sivjet në bashkëpunim me Bankën Botërore.
Bazuar nẽ rezultatet e këtij raporti, prej 2600 hektarësh të analizuara, 735 hektar janë konsideruar si zona të gatshme për zhvillim të projekteve për gjenerimin e energjisë nga burimet e ripërtëritshme.